ncbr_pasek_pl_kolor@3x

Snowcookie PRO – POIR.01.01.01-00-0267/17

Nazwa Beneficjenta:

MEDICALBAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Skrócony opis operacji:

Nr Projektu: POIR.01.01.01-00-0267/17

Projekt realizowany w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego inteligentnego systemu informatycznego przewidzianego do wspomagania treningu w obszarze narciarstwa zjazdowego i biatlonu.

Warstwę sensoryczną systemu stanowią bezprzewodowe moduły IMU (ang. Inertial Measurement Unit) w konfiguracji zależnej od realizowanych zadań treningowych oraz moduł RTK (ang. Real Time Kinematic). Opcjonalnie możliwe jest dołączenie również bezprzewodowo modułów EMG (ang. ElectroMyoGraphy) oraz GRF (ang. Ground Reaction Forces).

Synchronizowane dane surowe pobierane z modułów systemu będą zapisywane w lokalnej pamięci systemu, a po zakończeniu przejazdu i uzyskaniu połączenia z siecią, przenoszone do głównej bazy systemu znajdującej się w urządzeniu stacjonarnym. Podstawową funkcją sprzętu i oprogramowania będzie dostarczanie zawodnikom i trenerom informacji stanowiących podstawę do poprawy czasu i zdolności motorycznych sportowca.

Pozyskiwanie danych, gromadzenie, analiza i wizualizacja realizowane są w pełni automatycznie z minimalnym angażowaniem użytkownika. Wyjściowe funkcjonalności analizy i wizualizacji danych będą ustalone we współpracy z trenerami i zawodnikami. Celem analizy danych surowych jest wyznaczenie reprezentatywnego wektora cech, który połączony z oceną trenera, stanowi element zbioru uczącego dla algorytmów uczenia maszynowego.

Data rozpoczęcia operacji:

2018 – 01 – 01

Data zakończenia operacji:

2020 – 06 – 30

Wydatki kwalifikowane przyznane na operację:

RAZEM ( Badania przemysłowe i prace rozwojowe):  koszty kwalifikowane: 3.748.677,95 PLN | dofinansowanie: 2.839.490,22 PLN

Lokalizacja Projektu

Biuro Projektu i miejsce realizacji projektu:
40-507 Katowice, ul. Francuska 182/15, Polska

Instytucja pośrednicząca i źródło finansowania

Instytucja Pośrednicząca:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu. Obecnie działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 2010, Nr 96 poz. 616). Wprowadzona jesienią 2010 roku reforma nauki pozwoliła Centrum na większą swobodę w dysponowaniu środkami finansowymi, w ramach strategicznego programu badań. Dodatkowo 1 września 2011 roku NCBR poszerzyło zakres swojej działalności o nowe inicjatywy i możliwości. Przejmując od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego funkcję Instytucji Pośredniczącej w trzech programach operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko, stało się jednym z największych centrów wspierania innowacyjności w Polsce. W unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój.

Działalność Centrum finansowana jest ze środków skarbu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej.

Źródło finansowania projektu POIR.01.01.01-00-0267/17:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

o Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

 Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa